Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren 2023ko urriaren 11ko 8/2023 Erabakiarekin bat etorriz, Alkatetzaren 2022ko uztailaren 11ko 191/2022 Dekretua, Alkatetzaren 2022ko azaroaren 4ko 316/2022 Dekretua eta 2022ko uztailaren 20ko, 2022ko abuztuaren 2ko, 2022ko irailaren 8ko, 2022ko urriaren 13ko eta 2022ko azaroaren 17ko bilkuretako osoko bilkuren erabakiak ofizioz berrikusteko prozedura Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 82. artikuluan aurreikusitako 15 eguneko entzunaldiaren izapidearen mende jartzen da berriro, bai eta jendaurrean jartzeko izapidearen mende ere, hogei eguneko epean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 83. artikuluan aurreikusia.

Prozedura hori Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 47.1.b), e) eta f) artikuluetan araututako deuseztasun-kasuen arabera hasten da. Kausa horiek gaiaren edo lurraldearen arabera argi eta garbi eskumenik ez duten organoek emandako egintzen barruan sartzen dira, eta egintza horiek legez ezarritako prozedura edo kide anitzeko organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzita eman dira, bai eta ordenamendu juridikoaren aurkako egintza espresu edo presuntziozkoak alde batera utzita ere, baldin eta egintza horien bidez ahalmenak edo eskubideak eskuratzen badira, horiek eskuratzeko funtsezko betekizunak betetzen ez direnean, hurrenez hurren.

ENTZUNALDIA: 15 eguneko epea, egoki iritzitako dokumentuak eta justifikazioak alegatu eta aurkeztu ahal izateko.

JENDAURREKO INFORMAZIOA: 20 eguneko epea, edozein pertsona fisiko edo juridikok espedientea edo erabakitzen den espedientearen zatia aztertu ahal izan dezan.

Espedientea interesdunen eskura egongo da Udal honen egoitza elektronikoan https://www.zuia.eus eta Zuiako Udaleko Idazkaritzan, jendaurreko ordutegian.