Zuiako udalerrian, mendekotasun egoera aitortuan dauden edo ehuneko 65eko edo hortik gorako ezgaitasun maila duten pertsonak, edo horretarako izapideak egiten ari direnak, etxean zaintzeko langileen kontrataziorako laguntzak ematea ezartzen duten oinarria