Udaleko Osoko Bilkurak, 2024ko otsailaren 15ean egindako ohiko bilkuran, legez eskatutako gehiengoz, aho batez erabaki zuen hasierako onarpena ematea Zuiako Udalaren jabetzako ondare-ondasun hau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari doan lagatzeko besterentzeari, hezkuntza-helburuetarako:

  • Kokapena: 51. partzela, 2. poligonoa, Murgia, Domingo de Sautu kalea 69.
  • Izaera: Ondarea.
  • Partzelaren azalera: Hogeita hamalau mila ehun eta hirurogeita zazpi metro koadro (katastroa).
  • Azalera eraikia: Hamaika mila zortziehun eta hemeretzi metro koadro (katastroa).
  • Mugak: Iparraldean Domingo de Sautu kalea; hegoaldean Otxondo kalea, ekialdean ubidea eta mendebaldean 2. poligonoko 1157, 1160, 1161, 1162, 1163 eta 1164 partzelak.
  • Hirigintzako kalifikazioa eta sailkapena: Hirikoa, irakaskuntzako ekipamendu komunitarioa.

Lagapen-erabakia Zuiako Udaleko iragarki-oholean jarriko da, baita ohiko lekuetan ere, 20 eguneko epean, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik zenbatzen hasita, interesdunek egokitzat jotzen dituzten edo egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Erreklamazioak, hala badagokio, organo eskudunak ebatziko ditu.

Horretarako, espedientea eskuragarri dago udaletxeko idazkaritzako bulegoetan, aztertu eta kontsultatu ahal izateko.