Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 75.7 artikuluak zehazten duenez, tokiko ordezkariek “aitorpena egin behar dute bateraezintasun-arrazoi posibleei buruz eta diru-sarrerak ematen dizkien edo eman diezazkiekeen edozein jarduerari buruz”, bai eta “ondare-ondasunen eta mota guztietako sozietateetan duten partaidetzaren aitorpenari buruz ere”.

Era berean, 19/2013 Legeak, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoak, 5. artikuluan ezartzen duenez, printzipio orokorra da aldian behin eta eguneratuta argitaratzea jarduera publikoaren funtzionamenduarekin eta kontrolarekin lotutako udal-jardueraren gardentasuna bermatzeko garrantzitsua den informazioa.

Azaldutakoagatik, 2023ko maiatzaren 28an egindako udal hauteskundeetan kargua hartu eta kargua utzi zuten Zuiako Udaleko zinegotziek egindako ondare-ondasun eta eskubideen adierazpenak argitaratzen dira, zabalkunde orokorra izan dezaten, beti ere datu pertsonalekin lotuta gorde beharrekoak gordeta.

Erregistroen zaintza eta kudeaketa udal-idazkaritzari dagokio. Idazkaritzak egindako eta 2023ko ekainaren 6an egindako Ezohiko Osoko Bilkuran onartutako ereduetan aurkezten dira adierazpenak, eta karguaz jabetu aurretik egingo dira, kargu-uztea gertatzen denean eta adierazitako inguruabarrak aldatzen direnean, bi hilabeteko epean, aldaketa gauzatzen denetik zenbatzen hasita. Jardueren erregistroa publikoa da.

Ondare-ondasunen erregistroan sartzeko, zuzeneko interes legitimoa egiaztatu beharko da.

Nolanahi ere, sarbidea eskaera idatziaren bidez eskatuko da. Eskaera horretan eskatzailearen interesa egiaztatuko da, eta informazioa jasoko duen zinegotziaren identifikazioa eta jaso nahi diren dokumentu zehatzak jasoko dira.

Bateraezintasunen deklarazioa

Inola ere ez da bateraezintasun-arrazoirik gertatzen oraingo korporazioko kideak zinegotzi-karguan aritzeko, eta egiaztatuta geratzen da baldintza hori betetzen dela dagozkien kargu-hartzeak egin aurretik.